Home  |  Product  |  Gebruik  |   Vragen  |  Apotheek  |  Bestelling
Shop

Impressum

seven days® cosmetic GmbH
Oststraße 118
D-04299 Leipzig


Telefoon +49 341 5294564
Telefax +49 341 2462599


inforemove@removesevendays-antitranspirant.com
www.sevendays-antitranspirant.com


Bedrijfsleider Mathias Koch


Kantongerecht Leipzig HRB 24605
zetel en bevoegde rechtbank Leipzig

BTW-nummer DE 263609953 /
sofinummer 231/105/12449


Online Dispute Resolution:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/


 


Herroepingsrecht | Gegevensbeschermingsverklaring

Algemene handelsvoorwaarden


§ 1 Algemeen


(1) Voor alle handelsbetrekkingen tussen seven days® cosmetic Gmbh, Oststraße 118, D-04299 Leipzig (in het volgende seven days® genoemd) en de klanten gelden de onderstaande voorwaarden als basis voor alle huidige en toekomstige leveringen en betalingen.
Afwijkende, in tegenspraak zijnde of aanvullende algemene handelsvoorwaarden worden alleen dan onderdeel van het contract, als seven days® dit uitdrukkelijk en schriftelijk toestemt.

(2) Klanten in de betekenis van deze handelsvoorwaarden zijn zowel consumenten als ook ondernemers.§ 2 Aanbod en contractbesluit

(1) De weergave van het assortiment van de seven days® op het internet vormt geen aanbod in de betekenis van 145 en volgende B.W. De klant geeft door het verzenden van een bestelling via de online-shop een bindend koopaanbod aan de seven days® af. seven days® neemt dit aanbod aan door een schriftelijke bevestiging of de levering van de artikelen. De ontvangstbevestigingsmail/bestelbevestigingsmail, die na ontvangst van de bestelling van de klant automatisch door het systeem verzonden wordt, vormt geen bindende aanvaarding van het aanbod door seven days®.

(2) Is het artikel niet leverbaar, dan wordt de klant onmiddellijk geïnformeerd. Al gedane betalingen worden onmiddellijk terugbetaald.
Bijkomende afspraken (bijv. proefkoop) hebben alleen door schriftelijke bevestiging geldigheid. Zwijgen van seven days® geldt ook bij vaste relaties nooit als toestemming of als een aanvaardingsverklaring.§ 3 Levering

De manier van verzending en transportmiddel kunnen door de seven days® vrij gekozen worden. De klant is verplicht, te allen tijde deelleveringen en daarbij horende deelrekeningen te accepteren, alle leveringen vinden plaats op rekening en risico van de koper.

Schade tijdens het transport en ontbrekende hoeveelheden moet de opdrachtgever onmiddellijk, uiterlijk echter op de werkdag na ontvangst van het artikel bij overige uitsluiting van vorderingen schriftelijk aan de seven days® melden. Herkenbare transportschade (bijvoorbeeld een beschadigd karton) moet bij verder verlies van alle eisen op het afleveringsbewijs van de verzending gedetailleerd beschreven worden, de aantekening "met beperkingen aangenomen" is niet toereikend!

Aangekondigde levertermijnen gelden, uitgezonderd vaste leveringen, als naar beste weten geschat en geven de klant geen recht op het indienen van schadeclaims. Schadevergoeding wegens verzuim kan de contractant ook na het verstrijken van een bepaalde uiterste termijn niet verlangen, wanneer het verzoek niet op opzet of grote nalatigheid berust. In dit geval moet men ervan uitgaan dat het verzuim zonder schuld van de seven days® ontstaan is. Gevallen van overmacht ontheffen seven days® van de leveringsplicht. Hetzelfde geldt voor alle onvoorziene storingen en hindernissen van het in staat zijn om te leveren, waarop de seven days® geen invloed heeft en van welke soort dan ook (officiële maatregelen enz.)
In het bijzonder geldt hiervoor ook de gehele of gedeeltelijke uitval van leveringen, uit welke grond dan ook, door een bestaande of seven days® in het vooruitzicht gestelde leverancier. Voor seven days® bestaat er dan geen verplichting, de verdragconcrete artikelen bij een andere leverancier bij te kopen.

Neemt de klant de artikelen niet aan, dan is de seven days® na bepaling van een redelijke termijn gerechtigd, naar keuze van het verdrag af te stappen of de koopprijs en schadevergoeding wegens verzuim terug te vorderen. seven days® behoudt zich voor, verkeersgebruikelijke tarieven voor de opslag van artikelen of de terugregeling van zaken bij verzuim te verrekenen.


§ 4 Prijzen, betaling

Er gelden de koopprijzen, die op het tijdpunt van de bestelling vermeldt zijn resp. geprijsd zijn. De koopprijs omvat de wettelijke btw en geldt vanaf het magazijn Leipzig. De kosten voor verzekering en het verzenden worden bij de besteller afzonderlijk in rekening gebracht. Ze worden in de besteltransactie getoond. Betalingen gelden eerst als ontvangen met de complete en kostenvrije toegang bij seven days®. De betaling van de artikelen kan per creditcard, vooruitovermaking, automatische afschrijving of paypal plaatsvinden. De seven days® behoudt zich voor, enkele betaalmanieren uit te sluiten of toe te voegen. De betaling per automatische overschrijving is alleen bij levering naar Duitsland mogelijk. Bij teruggave van een automatische overschrijving geeft de seven days® de terugschrijvingskosten van het creditcardinstituut aan de klant door. Voor de tweede en iedere verdere aanmaning wordt bij de klant afgeronde aanmaningskosten van EUR 5,00 per aanmaning berekend.


§ 5 Eigendomsvoorbehoud

Tot aan het volledige betalen van de koopsom van een complete bestelling behoudt de seven days® zich het eigendom van de geleverde artikelen voor. Zolang het eigendomsvoorbehoud bestaat, mag de klant niet over de artikelen beschikken. Tevens mag hij geen gebruik aan derden toestaan.


§ 6 Vrijwaring en aansprakelijkheid

seven days® garandeert vanaf aflevering twaalf maanden lang, dat de geleverde artikelen bij inachtneming van eventuele bedienings- en onderhoudsvoorschriften en bij bewaring en gebruik onder handels- en verkeersgebruikelijke voorwaarden de overeengekomen eigenschappen bezitten. Na afloop van de twaalf maanden durende termijn vanaf aflevering is in ieder geval de indiening van garantieclaims, ook bij verborgen gebreken, uitgesloten.

Mensen die iets kopen zijn verplicht, de geleverde artikelen onmiddellijk te controleren en gebreken bij verdere uitsluiting uiterlijk op de achtste dag na de aflevering van de artikelen schriftelijk kenbaar te maken. Deze termijn geldt echter niet voor transportschade en ontbrekende hoeveelheden! Een klacht geeft geen recht op inhouding van de open rekeningsbedragen. Is de klacht gerechtvaardigd, dan staat het de seven days® vrij, de garantieclaims van de klant door verbetering, aanvulling van het missende, prijsvermindering, vervanging of terugname met vergoeding van de koopprijs na te komen.

Schade, die door onjuiste behandeling of ongebruikelijke uitwendige invloeden (vochtigheid, warmte, kou) ontstaan is, is uitdrukkelijk van elke vrijwaring, garantie en/of schadevergoeding uitgezonderd.§ 7 Herroepingsrecht

Is de klant consument, dan heeft hij het volgende herroepingsrecht:

Herroepingsinformatie

Herroepingsrecht

U hebt het recht binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen dit contract te herroepen. De termijn van het herroepingsrecht bedraagt 14 (veertien) dagen vanaf de dag waarop u of een door u benoemde derde, welke niet de vervoerder is, de goederen heeft aanvaard c.q. in bezit heeft genomen.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht dient u ons

seven days cosmetic GmbH,
Osstraße 118,
04299 Leipzig,
Telefon 0341 5294564,
Telefax 0341 2462599,
info@sevendays-antitranspirant.com

door middel van een eenduidige verklaring (bijv. een via de post verstuurde brief, een fax of e-mail) over uw besluit, dit contract te herroepen, op de hoogte te stellen. U kunt hiervoor het meegeleverde voorbeeld-herroepingsformulier gebruiken, wat echter niet verplicht is.

Voor het waarborgen van de termijn van het herroepingsrecht is het voldoende, dat u de mededeling over uw beroep op het herroepingsrecht voor afloop van de termijn van het herroepingsrecht verstuurt.

Gevolgen van de herroeping

Als u dit contract herroept, dienen wij u alle betalingen, die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (behalve de bijkomende kosten, die daaruit resulteren, dat u voor een andere soort levering als de door ons aangeboden, gunstige standaard levering hebben gekozen), zonder verzuim en op zijn laatst binnen 14 (veertien) dagen terug te betalen, gerekend vanaf de dag, waarop de mededeling over uw herroeping van dit contract door ons werd ontvangen. Voor deze terugbetaling maken wij gebruik van hetzelfde betaalmiddel, dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders werd overeengekomen; Wij zullen in geen geval kosten voor deze terugbetaling in rekening brengen.

Wij kunnen de terugbetaling verweigeren, totdat wij de goederen retour hebben ontvangen of totdat u een bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, al naargelang wat eerder plaatsvindt. U dient de goederen direct en in ieder geval op zijn laatst binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons over de herroeping van dit contract op de hoogte hebt gesteld, aan ons te retourneren of te overhandigen. De termijn wordt in acht genomen, als u de goederen voor afloop van de termijn van veertien dagen verzendt.

De directe kosten voor het retourneren van de goederen zijn voor uw rekening. U hoeft alleen een eventuele waardemindering te betalen, als deze waardemindering terug te voeren is op een voor de test van de kwaliteit, eigenschappen en werkwijze van de goederen niet noodzakelijke omgang.

Einde van de herroepingsinformatie

§ 8 Rechtskeuze

(1) Er geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. Bij consumenten, die het contract niet voor beroepsmatige of industriële doeleinden afsluiten, geldt deze rechtskeuze alleen, als de verschafte bescherming niet door dwingende bepalingen van het recht van de staat, waarin de consument zijn gewoonlijke verblijfplaats heeft, onttrokken wordt.

(2) De bepalingen van het UN-kooprecht worden niet toegepast.


§ 9 Bijzondere bepalingen tegenover ondernemers

(1) Tegenover ondernemers behoudt de seven days® zich het eigendom van de artikelen tot volledige betaling van alle vorderingen uit de lopende relatie voor. De ondernemer is gerechtvaardigd, de artikelen in een nette gang van zaken verder te verkopen. Hij cedeert seven days® van alle vorderingen ter hoogte van het rekeningsbedrag, die door het verder verkopen naar een derde ontstaan. seven days® neemt de cessie aan. Na de cessie is de ondernemer gerechtvaardigd om de vordering in te trekken. seven days® behoudt zich voor, de vordering zelf in te trekken, zodra de ondernemer zijn betalingsverplichtingen niet zoals voorgeschreven nakomt en met de betaling achter geraakt.

(2) De be- en verwerking van de geleverde artikelen door een ondernemer vindt altijd plaats in naam en opdracht voor de seven days®. Vindt er een verwerking met objecten plaats, die geen eigendom van de seven days® zijn, dan verwerft deze bij de nieuwe spullen mede-eigendom in verhouding met de waarde van de door hun geleverde artikelen aan de andere verwerkte objecten.

(3) Is de klant handelaar, juridische persoon van het publieke recht of publiekrechtelijk extra vermogen, is de uitsluitende bevoegde rechtbank voor alle onenigheden uit de contractverhouding Leipzig, Duitsland. Datzelfde geldt, wanneer de klant geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft of zijn woonplaats of gewoonlijke verblijfplaats tijdens het tijdstip van de klacht niet bekend is.


§ 10 Heruitvoer van producten

Worden artikelen geëxporteerd, dan is de klant in ieder geval verplicht te zorgen voor eventuele exportgoedkeuringen, tolpapieren etc. onder eigen verantwoording en op eigen kosten. De klant is verder verplicht, alle export- en tolpapieren en dergelijke terug te sturen aan de seven days®, bij de overige verplichting, bijv. ontstane omzetbelastingvorderingen te betalen.

Iedere klant, die producten exporteert verplicht zich, zich aan de geldende wetten en bepalingen te houden en de vereiste uitvoer- resp. invoervergunningen op eigen kosten in te kopen. Deze verplichting moet iedere binnenlandse afnemer opgelegd worden met de verdere verplichting tot oplegging aan eventuele verdere binnenlandse afnemers.


§ 11 Erkenning en verandering van de algemene handelsvoorwaarden

seven days® is gerechtvaardigd, de algemene handelsvoorwaarden aan te passen en klanten – ook per e-mail – over de verandering te informeren. Maakt de klant binnen een termijn van 10 dagen vanaf ingang geen bezwaar tegen deze veranderingen, dan gelden deze als door de klant geaccepteerd en overeengekomen.


§ 12 Salvatorische clausule

Zullen enkele bepalingen van deze algemene handelsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, volgt daaruit niet de ongeldigheid van de gehele algemene handelsvoorwaarden. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt de geldige bepaling als overeengekomen, die overeenstemt met de betekenis en het doel van de ongeldige bepaling.
Voor dit contract geldt uitsluitend Duits recht. Bevoegde rechtbank en plaats van handeling voor alle aanspraken uit de zakenrelatie is Leipzig, Duitsland. seven days® is gerechtvaardigd, ook bij andere rechtbanken klachten in te dienen.

Leipzig, 01.06.2011

seven days® cosmetics GmbH
Oststr. 118
D-04299 Leipzig


Gegevensbeschermingsverklaring

Wij verheugen ons over uw belangstelling voor onze homepage en onze onderneming. Voor externe links met vreemde inhouden kunnen wij ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle niet instaan. De bescherming van uw persoonsgerichte gegevens bij de heffing, verwerking en gebruik naar aanleiding van uw bezoek aan onze hompage is voor ons een belangrijk verlangen. Al onze medewerkers, die in de gang van uw activiteiten met persoonsgerichte data omgaan, hebben discretie en de zoals voorgeschreven omgang met het systeem van dataverwerking moeten beloven.

Uw gegevens worden in het kader van de wettelijke voorschriften beschermd. Opvolgend vindt u informatie, welke gegevens tijdens uw bezoek op de homepage geregistreerd worden en hoe deze gebruikt worden:


1. Heffing en verwerking van gegevens

Iedere klant van onze online-shop verklaart er uitdrukkelijk mee akkoord te gaan, dat zijn voor de rechtshandeling noodzakelijke firma- of persoonsgegevens elektronisch geregistreerd en verwerkt worden.

Iedere gebruiker van onze website, onverschillig of het gaat om een klant of niet, verklaart er uitdrukkelijk mee akkoord te gaan, dat voor een correcte functie van de website vereiste niet-persoonsgebonden gegevens elektronisch geregistreerd en verwerkt worden.

Ieder toegang op onze homepage en iedere opvraging van een van de op de homepage gedeponeerde bestanden wordt genoteerd. De opslag dient interne systeembetrokken en statistische doelen. Genoteerd worden: naam van de opgeroepen bestanden, datum en tijdstip van de oproep, overgedragen dataverzamelingen, melding van succesvolle oproep, webbrowser en aanvragend domain. Aanvullend worden de IP adressen van de aanvragende computer genoteerd. Verder gaande persoonsgerichte gegevens worden alleen geregistreerd, als u deze informatie vrijwillig, bijvoorbeeld in het kader van een aanvraag of registratie, ter beschikking stelt..


2. Gebruik en doorgeving van persoonsgerichte gegevens

Voor zover u persoonsgerichte gegevens ter beschikking gesteld heeft, gebruiken wij deze alleen ter beantwoording van uw aanvragen, ter afwikkeling van met u gesloten verdragen en voor de technische administratie. Uw persoonsgerichte gegevens worden alleen aan derden doorgeven of anders overgebracht, als dit voor het doel van de verdragsontwikkeling – in het bijzonder het doorgeven van bestelgegevens aan leveranciers – vereist is, dit voor afrekeningsdoeleinden vereist is of u voorheen toestemming gegeven heeft. U heeft het recht, een verstrekte toestemming met effect voor de toekomst te allen tijde in te trekken. De schrapping van de opgeslagen persoonsgerichte gegevens vindt plaats, wanneer u uw toestemming voor opslag intrekt, wanneer kennis van de gegevens ter vervulling van de met de opslag gediende doelen niet meer vereist is of wanneer de opslag uit andere wettelijke redenen ongeoorloofd is.


3. Informatierecht

Op schriftelijke aanvraag zullen wij u graag over de van uw persoon opgeslagen gegevens informeren.


4. Rechtsverwijzing

Deze website werd met de grootste zorg samengesteld. Desondanks kunnen wij niet instaan voor de foutloosheid en nauwkeurigheid van de bevattende informatie. Iedere aansprakelijkheid voor schade, die direct of indirect door gebruik van deze website ontstaat, wordt uitgesloten, voor zover deze niet op opzet of grove nalatigheid berust.